Hjem > VISJONEN

VISJONEN 

visjon.jpg

 

1. NÅ UNÅDDE MED EVANGELIET OG DISIPPELGJØRE

2. INSPIRERE TROENDE TIL Å NÅ UNÅDDE OG DISIPPELGJØRE

3. JOBBE FOR ENHET IMELLOM ALLE GJENFØDTE TROENDE

 

Bibelen sier: ”Uten åpenbaring (visjon) kommer folket på avveier.” Ordspråkene 29: 18A 1978 oversettelsen.
Derfor er det viktig at vi tar del i visjonen og jobber imot den.
I Habakkuk 2: 1-3. Står det at vi skal skrive synet (visjonen) ned.
Gud har store planer og tanker, det er viktig at vi også tenker stort. Visjonen bygger på:
Mark. 16. 15-20. Matt. 28. 18-20 og Joh. 17. 20-22.
 
MARKUS` EVANGELIUM: 16. 15-20.
 
15. Og Han sa til dem: ”Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen.
16. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.
17. Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger,
18. de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem.
De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske.
19. Så, etter at Herren hadde talt til dem, ble Han tatt opp til himmelen, og satte Seg ved Guds høyre hånd.
20. Og de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket sammen med dem og stadfestet ordet ved de tegn som
fulgte med. Amen.
 
MATTEUS` EVANGELIUM: 28. 18-20.
 
18. Og Jesus stod fram og talte til dem og sa: ”Meg er gitt all makt i himmel og på jord.
19. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens, Sønnens, og Den Hellige
Ånds navn,
20. og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.
 
JOHANNES` EVANGELIUM: 17. 20-22.
 
20. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til å tro på Meg ved deres ord.
21. Jeg ber at de alle må være ett, slik som Du, Far, er i Meg og Jeg i Deg, ar også de må være ett i Oss, for at
verden skal tro at Du har utsendt Meg.
22. Og den herlighet som Du gav Meg, har Jeg gitt dem, så de skal være ett, slik som Vi er ett.
 
UTEN VISJON
Kommer folket på avveier, men med:
visjon, strategi og pasjon
kan store ting skje.